English version
 
TOP 50 Brands in Vietnam - Nguồn Forbes Việt Nam và Tạp Chí Nhịp Cầu Đầu Tư
 
Giá trị: 1.714,8 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1976
Giá trị: 849,6 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1989
Giá trị: 254,5 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1975
Năm thành lập: 2008
Giá trị thương hiệu: 411
Năm thành lập: 1993
Giá trị thương hiệu: 393 triệu USD

Giá trị: 217,9 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1996

Năm thành lập: 1996
Giá trị thương hiệu: 301

Giá trị: 137 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1963

Giá trị: 176,2 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1988

Năm thành lập: 2012
Giá trị: 155.6 triệu USD

Giá trị: 124,2 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1957
Giá trị: 35,9 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1993
Giá trị: 134,2 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1988
Năm thành lập: 1993
Giá trị: 138.3 triệu USD
Năm thành lập: 1956
Giá trị: 133.5 triệu USD

Giá trị: 81,9 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2004

Giá trị: 76 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1992

Giá trị: 79,8 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1993

Giá trị: 68 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2007

Năm thành lập: 1994
Giá trị: 104.8 triệu USD

Giá trị: 70,9 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1964

Giá trị: 130 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1997

Giá trị: 72,3 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2000

Giá trị: 56,9 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1988

Năm thành lập: 1957
Giá trị: 62.9 triệu USD

Năm thành lập: 2004
Giá trị: 59.6 triệu USD
Năm thành lập: 1993
Giá trị: 58.2 triệu USD
Giá trị: 32,1 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2007
Giá trị: 62,6 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1975
Giá trị: 60,1 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1974

Năm thành lập: 1996
Giá trị: 35.9 triệu USD

Giá trị: 26,5 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1999

Giá trị: 37,6 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2005

Năm thành lập: 2005
Giá trị: 26.1 triệu USD

Năm thành lập: 2007
Giá trị: 23.3 triệu USD

Năm thành lập: 2003
Giá trị: 23.2 triệu USD

Năm thành lập: 1992
Giá trị: 22.5 triệu USD

Giá trị: 20 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1982

Năm thành lập: 1958
Giá trị: 21.2 triệu USD

Năm thành lập: 1969
Giá trị: 20.5 triệu USD

Giá trị: 15,6 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1981
Giá trị: 28,8 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1977
Giá trị: 28,6 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1972
Năm thành lập: 1975
Giá trị: 15.6 triệu USD
Năm thành lập: 1974
Giá trị: 15.5 triệu USD
Năm thành lập: 1970
Giá trị: 15.3 triệu USD
Năm thành lập: 2008
Giá trị: 14.8 triệu USD
Năm thành lập: 1975
Giá trị: 14.6 triệu USD
Năm thành lập: 1975
Giá trị: 14.4 triệu USD
Năm thành lập: 1964
Giá trị: 13.8 triệu USD

Giá trị: 24,1 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2001

Giá trị: 27,7 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2004

Giá trị: 65,4 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2010

Giá trị: 64 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1994

Giá trị: 27,9 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1991

 

 


 

Thư Viện Chuyên Khảo Công nghệ Quảng Cáo ra đời vào tháng 4 năm 2001 với hơn 500 đầu sách tài liệu quý. 
Và liên tục trong 18 năm qua, một loạt các dự án tri thức, thư viện chuyên khảo tiếp tục được phát triển như Marcom World,
Thư viện video MarcomBest,  Marcom Books, 
DigiMarcom, Trung Tâm Khảo cứu Thương hiệu, Tiếp thị Nông sản, Tiếp thị Điểm đến... 
cùng việc kết nối liên tục với các sự kiện quốc tế như  NewYork Advertising Festivals, Festival Quảng Cáo Sáng tạo Châu Á (Adfest), AdAsia, DigiAsia...

 


   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2020.