Chủ Nhật, 28/11/2021, 12:43 (GMT+07)
English version
 

 

TOP 50 Brands in Vietnam - Nguồn Forbes Việt Nam và Tạp Chí Nhịp Cầu Đầu Tư

 
Giá trị: 1.714,8 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1976
Giá trị: 849,6 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1989
Giá trị: 254,5 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1975
Năm thành lập: 2008
Giá trị thương hiệu: 411
Năm thành lập: 1993
Giá trị thương hiệu: 393 triệu USD

Giá trị: 217,9 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1996

Năm thành lập: 1996
Giá trị thương hiệu: 301

Giá trị: 137 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1963

Giá trị: 176,2 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1988

Năm thành lập: 2012
Giá trị: 155.6 triệu USD

Giá trị: 124,2 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1957
Giá trị: 35,9 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1993
Giá trị: 134,2 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1988
Năm thành lập: 1993
Giá trị: 138.3 triệu USD
Năm thành lập: 1956
Giá trị: 133.5 triệu USD

Giá trị: 81,9 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2004

Giá trị: 76 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1992

Giá trị: 79,8 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1993

Giá trị: 68 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2007

Năm thành lập: 1994
Giá trị: 104.8 triệu USD

Giá trị: 70,9 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1964

Giá trị: 130 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1997

Giá trị: 72,3 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2000

Giá trị: 56,9 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1988

Năm thành lập: 1957
Giá trị: 62.9 triệu USD

Năm thành lập: 2004
Giá trị: 59.6 triệu USD
Năm thành lập: 1993
Giá trị: 58.2 triệu USD
Giá trị: 32,1 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2007
Giá trị: 62,6 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1975
Giá trị: 60,1 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1974

Năm thành lập: 1996
Giá trị: 35.9 triệu USD

Giá trị: 26,5 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1999

Giá trị: 37,6 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2005

Năm thành lập: 2005
Giá trị: 26.1 triệu USD

Năm thành lập: 2007
Giá trị: 23.3 triệu USD

Năm thành lập: 2003
Giá trị: 23.2 triệu USD

Năm thành lập: 1992
Giá trị: 22.5 triệu USD

Giá trị: 20 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1982

Năm thành lập: 1958
Giá trị: 21.2 triệu USD

Năm thành lập: 1969
Giá trị: 20.5 triệu USD

Giá trị: 15,6 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1981
Giá trị: 28,8 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1977
Giá trị: 28,6 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1972
Năm thành lập: 1975
Giá trị: 15.6 triệu USD
Năm thành lập: 1974
Giá trị: 15.5 triệu USD
Năm thành lập: 1970
Giá trị: 15.3 triệu USD
Năm thành lập: 2008
Giá trị: 14.8 triệu USD
Năm thành lập: 1975
Giá trị: 14.6 triệu USD
Năm thành lập: 1975
Giá trị: 14.4 triệu USD
Năm thành lập: 1964
Giá trị: 13.8 triệu USD

Giá trị: 24,1 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2001

Giá trị: 27,7 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2004

Giá trị: 65,4 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 2010

Giá trị: 64 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1994

Giá trị: 27,9 triệu đô la Mỹ
Năm thành lập: 1991Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2021