English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY TRẦN HOÀNG

Chủ tịch VietnamMarcom. Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam và CSR Universal

THẦY TRẦN HOÀNG

Chủ tịch VietnamMarcom
Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam

Thầy có hơn 20 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý, giảng dạy trong ngành truyền thông, tiếp thị, quảng cáo và xây dựng thương hiệu

17 năm là Đại diện quốc gia của Hiệp Hội Quảng Cáo Quốc Tế (IAA Global)
Đại diện Tập đoàn Giải thưởng Quốc tế (IAG) - New York Festivals

Nhà sáng lập và đồng hành nhiều sự kiện và dự án tiên phong của ngành truyền thông, tiếp thị, quảng cáo ở Việt Nam và Châu Á

Là một trong số các Movers and Shakers có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành tại Việt Nam và Châu Á theo bình chọn của AFAA.

 

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022