English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY TRẦN ANH QUÂN

Chief of DigiMarCom Projects
Đã thực hiện nhiều dự án thông tin, tri thức, websites, Digital Marketing trong và ngoài nước.

 

 

THẦY TRẦN ANH QUÂN

CEO of QNT Innovation Group

Tốt nghiệp Chuyên ngành Quản trị - Công nghệ Thông tin

Đã chủ trì xây dựng, thực hiện nhiều dự án Websites, Thư viện Chuyên khảo trong và ngoài nước.

Am hiểu việc ứng dụng các nền tảng công nghệ, platform khác nhau để kiến tạo, tối ưu các giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp.
 

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022