English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

NGƯỜI THẦY MARCOM

Người Thầy Marcom. Mỗi lần lên lớp là một lần chuẩn bị công phu về TRÍ TUỆ, ĐỨC HẠNH và TƯ CÁCH.

Cô Tạ Thị Ngọc Thảo.

Nhan.Edu.Vn  -  Nhân PDP 


Người Thầy Marcom.
Mỗi lần lên lớp là mỗi lần chuẩn bị công phu về
TRÍ TUỆ, TƯ CÁCH và ĐỨC HẠNH

Cô Tạ Thị Ngọc Thảo

Nhan.Edu.Vn   -   Nhân PDP

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022