Thứ Hai, 27/06/2022, 00:10 (GMT+07)
English version
 


      

  

 

 

 


 

 

 
Marketing information system - Hệ thống thông tin tiếp thị

Hệ thống thông tin Marketing (Marketing Information System - MIS) bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân loại, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời và chính xác cho những người soạn thảo các quyết định Marketing.

Khái niệm hệ thống thông tin Marketing được minh họa trong hình vẽ dưới đây. Để tiến hành phân tích lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra, những nhà quản trị Marketing cần những thông tin về tình hình diễn biến của môi trường Marketing. Vai trò của MIS là xác định những nhu cầu thông tin của người quản trị, phát triển những thông tin cần thiết và phân phối thông tin đó kịp thời cho những nhà quản trị Marketing.            

Hệ thống thông tin Marketing

Thông tin cần thiết được phát triển thông qua ghi chép nội bộ ở công ty, hoạt động tình báo Marketing, nghiên cứu Marketing và phân tích hỗ trợ quyết định Marketing. Hãy Click vào nút "Tiếp theo>" để tham khảo về  từng hệ thống chủ yếu trong MIS của công ty.

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022